Relacja z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Koła PZW 105 „Silesia” w Rybniku


W dniu 28.11.2021 r. w siedzibie koła wędkarskiego nr 105 „Silesia” w Rybniku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, któremu przewodniczył kol. Tomasz Machoczek. W ramach zebrania na podstawie ustalonego „Porządku Obrad” zostały powołane, w drodze głosowania, stosowne Komisje:  Skrutacyjna, Wyborcza,  Mandatowa, Uchwał i Wniosków. Następnie dokonano przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków Koła oraz wręczono odznaczenia, dyplomy i puchary.

 

Odznaczenia wręczono kol. Kazimierz Zięba, który został uhonorowany odznaką „Za zasługi dla rozwoju wędkarstwa Okręgu PZW w Katowicach” oraz Krzysztof Szwarc odznaczony „Złotą odznaką PZW z wieńcami”.

Puchary trafiły w ręce najlepszych zawodników roku 2021, gdzie w kategorii GP Koła I miejsce uzyskał kol. Krystian Makuch, II miejsce zajął kol. Zbigniew Strycharczyk, III miejsce przypadło kol. Zbigniewowi Szwedzie. W całym cyklu zawodów organizowanych w Kole, który tworzył kategorię „Wędkarza Roku”, zwyciężył kol. Jan Pakura.

 

 

 


W kolejnej części zebrania przedstawiono sprawozdania z przedłużonej z powodu pandemii koronawirusa, pięcioletniej działalności Władz i Organów Koła, które poddano dyskusji. Po jej zakończeniu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie przez członków Walnego  Zgromadzenia.

Następnie przeprowadzono wybory: na funkcję Prezesa Koła, Władz i Organów Koła oraz Delegatów i ich Zastępców na XXXII Zjazd Okręgowy. W drodze głosowania jawnego, wybrano jednogłośnie na kolejną kadencję 2022-2025 kol. Krzysztofa Szwarc.

 

W dalszej części zebrania przedstawiono informacje organizacyjne na temat m.in. wysokości składek członkowskich oraz składek na ochronę i zagospodarowanie wód. Przedstawiono również „projekt uchwały o nałożeniu na członków koła obowiązku wniesienia pracy osobistej lub ekwiwalentu za niewykonanie tej pracy”, a także projekt budżetu i planu pracy Koła na rok 2022 oraz projekt w sprawie upoważnienia Zarządu Koła do przyjmowanie dobrowolnych wpłat członkowskich. Dokumenty te poddano dyskusji, a następnie przyjęto poprzez głosowanie.

 

W kwestii tzw. „wolnych wniosków” podjęto m.in. wniosek o przyznanie odznaki „Senior Wędkarstwa. Następnie Przewodniczący Komisji ds. Uchwał i Wniosków przedstawił protokół z pełnionej funkcji.

 

Zwieńczeniem zebrania było podziękowanie wszystkim zgromadzonym za aktywne uczestnictwo oraz ustalenie daty następnego zebrania sprawozdawczego członków Koła w roku 2022.

 

Pliki do pobrania